مهندسین مشاور فراگیرسازان بهپویی(فرساب)

اخبار و اطلاعات

 مدل جدید تعالی سازمانی EFQM:2020‌ منتشر شد .
 مدل تعالی سازمانی EFQM :2020 در 24 اکتبر سال 2019 توسط بنیاد کیفیت اروپا منتشرشده است.

 ساختار مدل تعالی سازمانی    ویرایش جدید، از 3 قسمت جهت گیری،اجرا و نتایج و 7 معیار تشکیل‌شده است.